Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIII.159.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIII.159.2017
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Raciąż uchwala , co następuje:


§ 1. 1. Określa się  kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów przez kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

 

§ 2. 1.Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 8 pkt
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Raciąż – 6 pkt
3) miejsce rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Raciąż – 4 pkt
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (bracia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.
2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wskazanych w ust. 1 są:
1) W zakresie § 2 ust.1 pkt 1 – potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne;
2) W zakresie § 2 ust. 1 pkt 2 – potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej uczęszczania kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Raciąż.
3. W zakresie § 2 ust. 1 pkt 3 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o ich miejscu pracy:
4. W zakresie § 2 ust. 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania krewnych kandydata (babcia, dziadek).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski 

321093