Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIII.157.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIII.157.2017

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 31 marca 2017 r.

 

w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1, 2, 4, 5  w związku z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa:

1)      plan sieci publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Raciąż, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Raciąż, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      plan sieci prowadzonych przez Gminę Raciąż publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raciąż na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)      projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Raciąż, od dnia 1 września 2019r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zespół Szkół w Koziebrodach w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im.

       Władysława Stanisława Reymonta i Szkoła Podstawowa im. Władysława

       Stanisława Reymonta z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą

       podstawową:

       1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta

       w Koziebrodach,

       2) siedziba: Koziebrody 5, 09-140 Raciąż,

       3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.

       4) rok szkolny w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I: 2017/2018;

 

 

§ 3. Zespół Szkół w Krajkowie w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum  i    

       Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego z dniem 1 września 2017 r.

       staje się ośmioletnią szkołą podstawową:    

       1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego

           w Krajkowie,

       2) siedziba: Krajkowo 8, 09-140 Raciąż,

       3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.

       4) rok szkolny w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I: 2017/2018.

 

§ 4. Zespół Szkół w Starym Gralewie w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum 

       im. Św. Stanisława Kostki i Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki  z  

       dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową:      

       1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Starym

       Gralewie,

       2) siedziba: Stare Gralewo 13, 09-166 Stare Gralewo,

       3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.

       4) rok szkolny w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I: 2017/2018.

 

§ 5. Zespół Szkół w Uniecku w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum 

       im. Powstańców Styczniowych i Szkoła Podstawowa im. Powstańców     

       Styczniowych dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową:      

       1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku,

       2) siedziba: Unieck 80, 09-140 Raciąż,

       3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.

       4) rok szkolny w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I: 2017/2018.

 

§ 6. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkołach podstawowych wymienionych w § 2 - § 5 prowadzi się klasy II i III dotychczasowych gimnazjów aż do likwidacji tych klas czyli do 31 sierpnia 2019 r.

 

§ 7. Zachowuje się obwody szkolne ustalone dla klas II i III dotychczasowych gimnazjów do czasu ich likwidacji.

 

§ 8.  W ośmioletnich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, o których mowa w § 2 - § 5 funkcjonują na dotychczasowych zasadach oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne.

 

§ 9.  Granice obwodów oddziałów przedszkolnych pokrywają się z granicami obwodów szkół podstawowych przy których się znajdują.

 

§ 10. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciąż.

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

320073