Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV.161.2017

Treść

                                                                                  

UCHWAŁA  Nr XXIV.161.2017

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 9 czerwca 2017r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2016 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             Jarosław Jaworski

321091