Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV.162.2017

Treść

                                                                                                

UCHWAŁA  Nr  XXIV.162.2017

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 9 czerwca 2017r.

 

w sprawie:  udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) po zapoznaniu się z:     

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2016 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;

4) informacją o stanie mienia Gminy;

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

 

Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                               Jarosław Jaworski

320073