Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIV.171.2017

Treść

     

UCHWAŁA NR XXIV.171.2017

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 09 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia projektu nr RPMA.10.01.01-14-7344/16 pn. „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i  art 7 ust. 1 pkt  8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się projekt nr  RPMA.10.01.01-14-7344/16 pn. „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”, dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego), zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 23 maja 2017 r. jako rekomendowany do dofinansowania.

§ 2.

1. Projekt wymieniony w § 1 współfinansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z Budżetu Państwa. Łączna wysokość dofinansowania całkowitego wynosi 95%.

2. Wartość projektu wynosi 514.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

321091