Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV.172.2017

Treść

U C H W A Ł A Nr XXIV.172.2017  

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 9 czerwca 2017r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017.328.t.j.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie  wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na okres od 18 sierpnia 2017 roku do 17 sierpnia  2018 roku.

2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXIV.172.2017

Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2017r.

 

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Raciąż

na okres od 18 sierpnia 2017 roku do 17 sierpnia  2018 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych

Taryfa dla pozostałych  odbiorców usług

1.

Zaopatrzenie w wodę:

 

- cena za 1 m³ wody w zł,

 

2,18 zł  + 8% VAT

= 2,35 zł brutto

 

2,18 zł  + 8% VAT

= 2,35 zł brutto

- opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów zużycia wody

- opłata abonamentowa (miesięczna opłata stała) dla przyłącza wodociągowego zakończonego  wodomierzem głównym:

- wodomierz Æ 15 – 20 mm

- wodomierz Æ 25 – 32 mm

- wodomierz Æ 40 – 50 mm

- wodomierz sprzężony

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

 

 

 

 

 

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

4,00+8%VAT=4,32 zł brutto

9,00+8%VAT=9,72 zł brutto

43,00+8%VAT=46,44zł brutto

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto


 

 

 

 

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

4,00+8%VAT=4,32 zł brutto

9,00+8%VAT=9,72 zł brutto

 43,00+8%VAT=46,44zł brutto

2.

Odprowadzanie ścieków:

- cena za 1 m³ ścieków w zł

Dopływających:

5,20 +  8 % VAT

= 5,62 zł brutto

Dowożonych:

6,70 + 8 % VAT

= 7,24 zł brutto

Dopływających:

5,20 +  8 % VAT

= 5,62 zł brutto

Dowożonych:

6,70 + 8 % VAT

= 7,24 zł brutto

321093