Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV.173.2017

Treść

U C H W A Ł A Nr XXIV.173.2017  

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 9 czerwca 2017r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017.328.t.j.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Raciąż, zgodnie wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Raciążu na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca  2018 roku.

2. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV.173.2017

Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2017r.

 

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie Gminy Raciąż

na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca  2018 roku

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorów  – Grupa 1

1.

Zaopatrzenie w wodę:

 

- cena za 1 m³ wody w zł,

 

2,18 zł.  + 8% VAT

= 2,35 zł brutto

- Stawka opłaty abonamentowej

dla odbiorców rozliczanych na podstawie

wskazań wodomierza głównego

- Stawka opłaty abonamentowej 

dla odbiorców rozliczanych na podstawie

przeciętnych norm zużycia wody

5,00+8%VAT=5,40 zł brutto

 

 

5,00+8%VAT=5,40 zł brutto

320073