Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXVII.182.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXVII.182.2017
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 września 2017 r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:
§1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciążu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiącego załącznik do uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§3. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 maja 2014r.  w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§4. Do czasu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na mocy niniejszej Uchwały, obecni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.182.2017
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29 września 2017 r.


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


§ 1. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 2. 1. Wójt Gminy Raciąż występuje o wyznaczenie przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego z następujących podmiotów:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu;
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu;
c) Komisariatu Policji w Raciążu;
d) Placówek Oświatowych w gminie Raciąż;
e) Placówek Ochrony Zdrowia – podmiotów działających na terenie gminy Raciąż;
f) Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Płońsku.
2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta.
3. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta.
4. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie dla indywidualnych przypadków.
5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych poza posiedzeniem Zespołu.
6. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie Zespołu.
8. Skład grup roboczych ustalany jest przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zespołu.
§ 3. 1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumienia Wójta Gminy Raciąż i przedstawicieli podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Zespołu,
b) zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
c) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca lub osoba wskazana przez przewodniczącego.
5. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności. Protokół podpisuje przewodniczący.
6. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
7.  Zgodnie z art.9c ustawy z dnia 2 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 tej stawy, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.
8. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.
9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.

321091