Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXVII.183.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXVII.183.2017
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 września 2017 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz.446 z późn.zm.) oraz art.42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających’’ posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego  wymiaru zajęć

1.

pedagog

22

2.

logopeda

3.

doradca zawodowy

4.

 

nauczyciel „wspomagający ’’ posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych , przedszkolac

 

25

5.

nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne , rewalidacyjno-wychowawcze zatrudniony w szkołach podstawowych, przedszkolach

 

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela i w § 1 uchwały, o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według następującego algorytmu:
W = (x1+ x2+....+ xn) : [(x1: y1)+(x2: y2)+....+(xn: yn)]
gdzie: W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, x1, x2,....xn - oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły. 
y1, y2,....yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela i w § 1 uchwały.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

321098