Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII.187.2017

Treść

UCHWAŁA Nr XXVII.187.2017

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 września 2017 r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Charzyny.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 t.j. ze zm.) oraz art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości Charzyny, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 140 o pow. 0,2900 ha.

Nieruchomość ma prowadzoną księgę wieczystą nr KW PL1L/00011358/5 w Sądzie Rejonowym w Płońsku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż, który złoży sprawozdanie z jej wykonania po dokonaniu czynności notarialnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jarosław Jaworski

321091