Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIX.195.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIX.195.2017
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 24 listopada 2017 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1282) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958) z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

320073