Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIX.196.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIX.196.2017
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 24 listopada 2017 r.


w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 złotych od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 złotych od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 złotych od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,35 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,55 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą;
2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą;
3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XX.132.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 roku, poz. 10988).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

320059