Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr III.14.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Raciąż

Treść

                                         

Uchwała Nr III/14/2018

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie          Gminy Raciąż

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z § 11 ust. 1 i 2 Statutów sołectw Gminy Raciąż – Rada Gminy Raciąż, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Raciąż w terminie od 14.I.2019 r. do 19.II.2019 r.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

  1. Ustalenia terminów zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  2. Zapewnienia obsługi techniczno – organizacyjnej zebrań wiejskich.

 

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Raciąż.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                   Teresa Muchyńska

                                                        

                 

                                          

320074