Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr III.17.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Treść

                                         

Uchwała Nr  III.17.2018

Rady  Gminy Raciąż

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami/, oraz art.263 ust.2,3 i 5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm/ Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r. oraz określa się ostateczny termin ich dokonania.
  2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
  3. Określony w ust.1 wykaz wydatków  i plan finansowy określony w ust.2 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                           Teresa Muchyńska

321093