Przejdź do stopki

Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2019 Nr III.19.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku

Treść

                             

Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2019

 Nr  III.19.2018

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Ustala się dochody w łącznej wysokości  33.653.409,00 zł,  w tym:

 

 1. dochody bieżące w wysokości  32.444.396,00 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 1.209.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki w łącznej wysokości  33.653.409,00 zł, w tym:

 

 1. wydatki bieżące w wysokości 29.262.552,87 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości  4.390.856,13 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  500.000,00 zł

 

§ 4

 

1. Rezerwę ogólną  w kwocie 35.000,00  zł.      

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w  kwocie

85.000,00 zł,

 

§ 5

 

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę  743.784,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 8

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Upoważnia się Wójta  do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
 2. zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięcia środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
 5. do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów

 

 

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

                                                                                             

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

                                                                                        Teresa Muchyńska

 

Pliki do pobrania

uzasadnienie-2019 124.6 KB
zał. nr 9-inwestycyjny roczny-2019 70.13 KB
zał.nr 3-doch-zlec-2019 66.18 KB
zał.nr 4-wyd-zl-2019 67.47 KB
zał.nr 5-7-2019 66.19 KB
zał.nr 8-fund.soł-2019 91.34 KB
Załącznik Nr 1 236.37 KB
Załącznik Nr 2 158.56 KB
320059