Przejdź do stopki

Uchwała Nr.III.20.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem„Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023

Treść

                             

                                                      UCHWAŁA NR.III.20.2018

RADY GMINY  RACIĄŻ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018 poz.994 z późn.zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018r. poz.1508 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Gminy w Raciąż. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała podwyższa do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t .j. DZ U. z 2018 r.poz.1508 z póżn.

zm.) dla celów przyznawania pomocy z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) udzielając wsparcia dla:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych,

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3.Traci moc Uchwała Nr .XXXV/204/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 luty 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

                                                                              

 

                         Przewodnicząca Rady Gminy

                               Teresa Muchyńska

 

 

UZASADNIENIE

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej). Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M .P .z 2018r. poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M. P .z 2018r. poz. 1007) zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci. Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2014 - 2018 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys.150% kryterium określonego w Uchwale Nr XXXV/204/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

 

320059