Przejdź do stopki

Uchwała Nr.III.21.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Raciąż

Treść

                             

                                                       UCHWAŁA NR III.21.2018                         

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 grudnia 2018 roku

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Raciąż w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), uchwala się co następuje:

§ 1 .Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                           Teresa Muchyńska

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na uchwalenie przez Radę Ministrów Uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w celu zapewnienia zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych – mieszkańców Gminy Raciąż. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednocześnie uchylając Uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest odpowiedzą na potrzeby grup społecznych, gdyż zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom w trakcie nauki szkolnej, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

320945