Przejdź do stopki

Uchwała Nr.III.22.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

Treść

                             

UCHWAŁA NR III.22.2018

RADY GMINY RACIAŻ

z dnia28 grudnia 2018 roku

 

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 1 i art. 96 ust. 2 i ust.4  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), uchwala się co następuje:

 

§ 1.Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych,

jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

 

 

 § 3.Traci moc uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy Raciąż  z dnia 05 lutego.2014r.w spawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywno dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

 

                                   Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                           Teresa Muchyńska

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na uchwalenie przez Radę Ministrów Uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w celu zapewnienia zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych – mieszkańców Gminy Raciąż. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednocześnie uchylając Uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2014 - 2018 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys.150% kryterium określonego w Uchwale Nr XXXV/205/2014 z dnia 05 luty 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczowa podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. W świetle ust.4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MRPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P.z 2018r. poz. 1007) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ust 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150%  wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

321091