Przejdź do stopki

Uchwała Nr.III.18.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Treść

                             

Uchwała  Nr III.18.2018

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż
 

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.),  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

 

§ 2

1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;

2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł rocznie

3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania  uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie  zaciągania zobowiązań, o których mowa w:

- ust.1

- ust.2 w ramach kwoty 3.000.000,00 zł

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXX.204.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami.

 

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Muchyńska

 

321103