Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr VIII.63.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 31 lipca 2019 roku

Treść

UCHWAŁA  NR VIII.63.2019

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 31 lipca 2019 r.

 

 

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

 

 

            Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół w celu przygotowania wyborów ławników i opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023 w składzie:

1. Krzysztof Sikorski

2. Grażyna Rogowska

3. Stanisław Karpiński.

 

§ 2. Zadaniem Zespołu jest:

  1.  przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonym kandydacie;
  2.  zapewnienie terminowego przygotowania i przeprowadzenia wyboru przez Radę Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                           Teresa Muchyńska

328178