Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR X.77.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 października 2019 r.

Treść

Uchwała Nr X.77.2019
Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 października 2019 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym.

2. Określa się warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

3. Wskazuje się organ uprawniony do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) należności - rozumie się przez to należność pieniężną obejmującą: należność główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień udzielenia ulgi,

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej,

3) uldze - rozumie się przez to umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

5) uprawnionym organie - rozumie się przez to organ wskazany w niniejszej uchwale uprawniony do udzielenia ulg w spłacie należności,

6) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

7) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L.352 z 24 grudnia 2013 r.),

8) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9 z późn. zm)

9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 – rozumie się potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45)

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 4. Należności mogą być umarzane w całości lub w części na wniosek dłużnika  
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

§ 5. 1. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę                    w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności
o których mowa mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. Organ uprawniony może nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

2) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,
na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność w całości lub części należności na raty, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Za okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała
do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz w odsetkami ustawowymi liczonymi
od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.

§ 8. 1. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi powinien być należycie umotywowany oraz zawierać opis aktualnej sytuacji finansowej.

2. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia określając 7 dniowy termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.

3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

4. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych Gminy Raciąż i jej jednostek organizacyjnych, w przypadkach określonych w § 3 ust 1. pkt 5), oraz § 4 i § 7 na rzecz przedsiębiorców stanowią pomoc de minimis i ich udzielanie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362) oraz w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9 z późn. zm) i rozporządzeniu Komisji (UE)nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

2. Całkowita wielkość pomocy de minimis zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji
nr 1407/2013, przyznana jednemu przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 EUR brutto. Pomoc de minimis udzielona w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych nie może przekroczyć 20.000 euro, natomiast w sektorze rybołówstwa i akwakultury- 30.000 euro.

3. W celu uzyskania pomocy, w której mowa w ust. 1, przedsiębiorca jest zobowiązany
do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
lub  rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu             2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

4. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem zaświadczenia o pomocy
de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielana będzie w okresie obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014.

§ 11. 1. Organem właściwym w sprawach określonych niniejszą uchwałą jest Wójt Gminy Raciąż.

2. Organ właściwy do umarzania należności głównej jest również uprawniony do umarzania odsetek od należności głównej oraz należności ubocznych.

§ 12. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego
w postaci umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.

2. Udzielenie ulgi powinno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które powinno wykazać co najmniej jedną z przesłanek do jej zastosowania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż i jednostkom podległym.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                        Teresa Muchyńska

 

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr X.77.2019

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 października 2019 roku

 

 

Niniejsza uchwała zastępuje regulacje zawarte w uchwale nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż i jednostkom podległym.

Uchwała obejmuje kwestie udzielenia przedsiębiorcom pomocy de minimis w formie ulgi w spłacie należności stanowiących środki publiczne zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji UE. Uchwała określa zasady tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 

 

328235