Przejdź do stopki

Dowody osobiste

Treść

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 

pobierz

 

DOWODY OSOBISTE

 

1. Miejsce załatwienia sprawy

    Urząd Gminy w Raciążu

    ul. Kilińskiego 2 ; 09-140 Raciąż

    tel. (23) 679 12 80 wew.205

 

2. Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  o  dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671).
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 )

3. Zadania

- wydawanie dowodów osobistych

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  można  złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wersja papierowa  lub w wersji elektronicznej. Do wniosku załącza się: jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35  x  45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, taki aby twarz zajmowała 70-80% fotografii pokazującą  wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi  oczami, nieprzesłoniętymi  włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.  Do wniosku składnego w postaci elektronicznej załącza się plik zwierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa wyżej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym jak wyżej okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście.

   5. Opłaty
      brak

    6. Termin załatwiania sprawy 

             30 dni od daty złożenia wniosku

    7. Informacje dodatkowe

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic ww. państw.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Utrata dowodu

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Wymiana dowodu osobistego

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
 • upływ terminu zawieszenia dowodu
 • zmiana wizerunku twarzy
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej
 • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelniania lub złożenia podpisu osobistego
 • braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania lub certyfikatu podpisu osobistego
 • kradzieży tożsamości
 • wymiany dowodu bez odcisków palców

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 671).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015, poz.1604)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016, poz.319)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

OPŁATY:

31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Raciążu lub dokonać płatności w urzędzie (kartą lub blikiem).

 NR KONTA : 
11 8233 0004 0000 1759 2000 0170

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.
4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
Urząd Gminy Raciąż

ul. Kilińskiego 2 sekretariat pok.14


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Raciąż
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Raciąż można się skontaktować poprzez email iod@gmina.raciaz.iap.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Raciąż wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez mailiod@gminaraciaz.iap..pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
Unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane dotyczące dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.
 

Pliki do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA.docx 17.08 KB
WNIOSEK - Z DOKUMENTACJI DOWODOWEJ.PDF 29.95 KB
wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego1.pdf 261.02 KB
413716