Przejdź do stopki

Ewidencja ludności

Treść

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

pobierz

EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Miejsce załatwienia sprawy

    Urząd Gminy w Raciążu

    ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

    tel. (023) 679 12 80 wew.205  

  2. Prowadzone zbiory

 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców
 • Rejestr wyborców,

  3. Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 )
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja  2020 r. w   sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930).

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

  Wymagane dokumenty i dodatkowe informacje
 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadaniapubliczne.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu (papierowym) w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Zameldowania w stosunku do dzieci osób obywateli polskich urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Przez pobyt czasowy  obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 

Opłaty
Organ w chwili dokonywania zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dokonując zameldowania na pobyt czasowy organ wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organ może wydać na wniosek osoby zaświadczenie o wymeldowaniu, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Zgłoszeń, o których mowa powyżej  dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

 • w formie pisemnej w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagane dokumenty

Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub paszport wniosek, na którym fakt pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie potwierdził najemca lub właściciel lokalu z czytelnym podpisem.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu, który przedkłada wniosek jak wyżej.

Zameldowanie cudzoziemca

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1191 ).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja  2020 r. w   sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930).

Dodatkowe informacje

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt 1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedkłada stosowny wniosek oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejski ej.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej meldowani są na takich samych zasadach jak obywatele polscy, przy uwzględnieniu dodatkowych dokumentów niezbędnych do zameldowania.
Pozostali cudzoziemcy mogą być meldowani wyłącznie na okres wynikający z dokumentu legalizującego ich pobyt. Taki cudzoziemiec obowiązany jest do posiadania dokumentu legalizującego pobyt w Polsce z określonym terminem ważności, jak jest to również w przypadku członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie

Dyscyplina meldunkowa

Organy gminy wydają na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wydanie takiej decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wymagane dokumenty
a) Wniosek o dokonanie wymeldowania lub zameldowania
b) tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno – prawna  lub wypis z księgi wieczystej na działkę zabudowaną lub akt notarialny na działkę ewentualnie pozwolenie na budowę i nadanie numeru na budynek.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 )
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek
- własny (podanie o wymeldowanie)

Opłaty

Opłata skarbowa z a wydanie decyzji 10,00 zł w kasie lub na konto urzędu:  Bank Spółdzielczy 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA

Sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń

  Wymagane dokumenty do wydania zaświadczenia

- Wniosek osoby zainteresowanej

  Opłaty

- opłat w kwocie 17,00 zł w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Raciąż nr:  67 8233 0004 0000 1717 2004 0006

       Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 oraz 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2022 r.  poz. 2142 ze zm/.

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,
rejestru cudzoziemców oraz dokumentacji związanej
z wydawaniem dowodów osobistych

Podstawy prawne :

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1191).
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z   2022 r. poz. 2000 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i  rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie  danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz  rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z . 2016 r. poz. 319).

Wymagane dokumenty

-  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru Pesel lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wnieść stosowną opłatę, której dowód uiszczenia załącza się do złożonego wniosku

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane, o których mowa wyżej, mogą być udostępnione odpłatnie:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia organy gmin w zakresie posiadanego dostępu w trybie jednostkowym.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31,00 zł i wnosi się ją na konto nr:   11 8233 0004 0000 1759 2000 0170

Dodatkowe informacje

Wniosek o udostępnienie danych powinien zawierać: podstawę prawną. upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania udostępnienia danych.
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego.   W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności; postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców

  Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.
  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2018 r. poz. 2209).

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Rejestr wyborców dzieli się na część A i B.

Część A rejestru obejmuje obywateli polskich, część B - obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

Wzory wniosków lub formularzy

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców można pobrać w Urzędzie Gminy Raciąż lub na stronie poniżej:

Opłaty

Wpis nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

 

Pliki do pobrania

zgloszenie_pobytu_czasowego..pdf 398.92 KB
zgloszenie_pobytu_stalego.pdf 414.55 KB
zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_rp.pdf 230.74 KB
wniosek__rejestr..docx 14.38 KB
wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia..docx 17.74 KB
deklaracja__rejestr..docx 19.15 KB
413716