Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 24.2015

Treść

Zarządzenie Nr  24.2015

Wójta Gminy  Raciąż

z dnia  12 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmian.) oraz Uchwały Nr  XXXVII/242/2010 Rady Gminy  Raciąż   z dnia  15 czerwca 2010 roku  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1)      informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)      informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)      informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr  3  do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

                                                        

                                                                                              W Ó J T   G M I N Y

                                                                                          R y s z a r d  G i s z c z a k

Pliki do pobrania

363582