Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 2.2016

Treść

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 5 grudnia 2016 roku

 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciąż.

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm./ zarządzam co następuje :

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Raciąż nadanym Zarządzeniem Nr 13/2013 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale III ORGANIZACJA URZĘDU w § 8 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu:  

Referat Oświaty – Oś.

2.  W Rozdziale V dodaje się § 28 a w brzmieniu

Do zadań Referatu Oświaty należy:

1/ Obsługa finansowo-księgowa obejmująca wydatki i dochody budżetowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2/ Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań, a także innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

3/ Sporządzanie sprawozdań finansowych /bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu/.

4/ Sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów  finansowych.

5/ Obsługa kadrowo – płacowa, a w szczególności:

a/ sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,

b/ prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

c/ prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac,

d/ naliczanie zasiłku chorobowego,

e/ sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,

f/ wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek, dla celów emerytalnych i naliczanie kapitału początkowego.

6/ Obsługa ksiąg rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego.

7/ Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.

8/ Prowadzenie spraw z zakresu systemu informacji oświatowej- nadzór nad zgodnością i poprawnością.

9/ Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

10/ Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych.

11/ Sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów do tych arkuszy przed ich przedłożeniem do zaopiniowania i zatwierdzenia.

12/ Przygotowywanie projektów regulaminów konkursowych , projektów zarządzeń Wójta Gminy, projektów uchwał Rady Gminy w zakresie spraw związanych z oświatą, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym.

13/ Organizowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

14/ Dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji w ustalonych czasookresach.

15/ Organizowanie dowozu uczniów do szkół , oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalnych placówek  oświatowych.

16/ Występowanie z wnioskami o uzyskanie wsparcia finansowego w procesie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

17/ Organizowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia.

18/ Przygotowywanie dokumentów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

19/ Organizowanie opieki nad dziećmi do lat 3 i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

 

3. W Załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY, dopisuje się : REFERAT OŚWIATY

STANOWISKA :

- Kierownik Referatu ,

- ds. księgowości oświatowej,

-  ds. finansowych i płac placówek oświatowych,

- ds. organizacyjno-technicznych placówek oświatowych,

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

                                                                      

WÓJT GMINY RACIĄŻ

RYSZARD GISZCZAK

363582