Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 5.2016

Treść

ZARZADZENIE  Nr 5.2016

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 29 stycznia 2016r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Raciąż.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) oraz § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942), zarządza się co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż;

        2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.1. Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

      2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3. Przepisy niniejszego Zarządzenia stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY

Ryszard Giszczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 12.97 KB
Załącznik Nr 2 13.87 KB
363582