Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 15.2016

Treść

ZARZĄDZENIE NR 15.2016
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 marca 2016 r.


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/


Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012,  poz.1113 z póz.zmian.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.296)  Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:


§ 1. Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2015, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2. Przekazać Radzie Gminy:
1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3) informację o stanie mienia Gminy Raciąż, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.


§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.


§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Raciąż
 
Ryszard Giszczak

Pliki do pobrania

Zalacznik_Nr_2.pdf 303.5 KB
Zalacznik_Nr_1.pdf 1629.65 KB
Zalacznik_Nr_3.pdf 81.87 KB
Zalacznik_Nr_4.pdf 1611.46 KB
363582