Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 15.2016

Treść

ZARZĄDZENIE NR 15.2016
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 marca 2016 r.


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/


Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012,  poz.1113 z póz.zmian.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.296)  Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:


§ 1. Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2015, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Przekazać Radzie Gminy:
1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3) informację o stanie mienia Gminy Raciąż, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Raciąż
Ryszard Giszczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1.pdf 1653.07 KB
Załącznik Nr 2.pdf 298.67 KB
Załącznik Nr 3.pdf 80.51 KB
Załącznik Nr 4.pdf 1625.2 KB
Uchwała Nr Ci.110.2017 1887.8 KB
363581