Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 38.2016

Treść

Zarządzenie Nr  38.2016

Wójta Gminy  Raciąż

z dnia  22 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmian.) oraz Uchwały Nr  XXXVII/242/2010 Rady Gminy  Raciąż   z dnia  15 czerwca 2010 roku  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1)      informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)      informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

W Ó J T   G M I N Y

R y s z a r d  G i s z c z a k

 

Pliki do pobrania

363581