Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 20.2017

Treść

 

Zarządzenie Nr 20.2017

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 15 maja 2017r.

 

w sprawie   ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie, Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Uniecku.

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r, poz. 1943 ze zm.),  art. 30 ust. 2 pkt 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub  publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2010, Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§  1. Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej  im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach,

- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie,

- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

 

§  2. Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Gminy Raciąż.

 

§ 4. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Raciąż www.gmina.raciaz.iap.pl i www.bip.gminaraciaz.iap.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu  ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż.

 

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT  GMINY

Ryszard Giszczak

Pliki do pobrania

363582