Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 31.2017

Treść

Zarządzenie Nr 31.2017

 Wójta  Gminy Raciąż

 z dnia 10 lipca 2017 r.

 

w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 36a ust. 1, 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r,  poz. 1943 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powierzam Pani Małgorzacie Środkowskiej  stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach  na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Raciążu.

 § 3

1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raciąż.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Ryszard Giszczak                                                                                                 

363582