Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 28.2018

Treść

Zarządzenie Nr 28.2018

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 17 maja 2018 r.

 

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust.1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 1 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.| w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy Komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ) zarządza się co następuje :

§ 1 Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie.

 

§ 2 Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Raciąż www.gmina.raciaz.iap.pl i www.bip.gminaraciaz.iap.pl na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż.

 

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Gminy Raciąż.

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt Gminy

Ryszard Giszczak

Pliki do pobrania

Załącznik do Zarządzenia 354.87 KB
363582