Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 47.2018 WÓJTA GMINY RACIĄŻ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Treść

ZARZĄDZENIE Nr  47.2018

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia  28 sierpnia 2018 r.

                      w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmian.) oraz Uchwały Nr  XXXVII/242/2010 Rady Gminy  Raciąż   z dnia  15 czerwca 2010 roku  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

  1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                              W Ó J T   G M I N Y

 

                                                                                        R y s z a r d  G i s z c z a k

 

Uchwała wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Raciąż informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Pliki do pobrania

spraw-I-p-rocze-2018.doc 1241.5 KB
363582