Uchwały 2010

  • w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

  • w sprawie: zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Krajkowo na lata 2008 – 2014”.

  • w sprawie: zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Jeżewo – Wesel na lata 2010 – 2016”

  • w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  • w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raciąż na lata 2010-2012 z perspektywą do 2032 r."

  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

  • sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Raciąż.

  • w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż i jednostkom podległym

strony 1 2
Autor edycji: Ryszard Giszczak
Data edycji: 08-07-2011 9:47:36