Przejdź do stopki

Uchwała Nr III.12.2014

Treść

Uchwała Nr III.12.2014

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 grudnia 2014

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art.4 1ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r., poz. 1356) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie Gminy Raciąż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                           Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

328178