Przejdź do stopki

Uchwała Nr XV.96.2016

Treść

 

 

Uchwała Nr XV.96.2016

Rady Gminy Raciąż

z dnia 18 marca 2016 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015r., poz. 1515), oraz art. 6 ust. 1i2, w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.1390) oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015r., poz. 163) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

320059