Przejdź do stopki

Uchwały 2018

Treść

UCHWAŁA NR XXXI.214.2018

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXXI.216.2018

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Raciąż z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 - 2022.

UCHWAŁA Nr XXXI.217.2018

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr XXXII.228.2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII.241.2018

w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

UCHWAŁA Nr XXXIV.244.2018

w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Raciąż

321098