Przejdź do stopki

Uchwała Nr.III.23.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Treść

                             

UCHWAŁA  Nr III.23.2018

RADY GMINY RACIĄŻ

 

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. 2018r., poz. 994) oraz na podstawie art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018r., poz. 2137) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie Gminy Raciąż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                               Teresa Muchyńska

 

 

 

Pliki do pobrania

Program alkoholowy 2019 353.51 KB
321093