Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XII/94/2007

Treść

U C H W A Ł A  Nr XII/94/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

 

 

         Na podstawie art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171 ) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Powiadamia się Panią Gabrielę Kowalską – Sekretarza Gminy  oobowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia  dotyczącego  pracy lub służby w organach  bezpieczeństwa  państwa  lub współpracy  z  tymi  organami w okresie  od 22 lipca 1944r.  do 31 lipca 1990r. – w terminie jednego

    miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia.

2. Nie złożenie w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej.

3. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem,  w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                   Jarosław Jaworski

430318