Przejdź do stopki

Uchwały 2012

Treść

Uchwała Nr XVI/89/2012

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XVI/87/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku.

Uchwała Nr XVI/88/2012

w sprawie: zamiaru połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Starym Gralewie i Publicznego Gimnazjum im. św St. Kostki w Starym Gralewie

Zarządzenie Nr 7/2012

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

Uchwała Nr XVII/98/2012

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż

Uchwała Nr XX/108/2012

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XVIII/107/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

413716