Przejdź do stopki

Uchwały 2013

Treść

UCHWAŁA NR XXVII/153/2013

w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) – Przyjazne Mazowsze, wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013, w ramach osi LEADER

UCHWAŁA Nr XXVII/154/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.

Uchwała Nr XXIX/164/2013

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XXIX/165/2013

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

UCHWAŁA Nr XXIX/166/2013

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXIX/167/2013

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

UCHWAŁA Nr XXIX/170/2013

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Uchwała Nr XXX/175/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

413716