Przejdź do stopki

Uchwały 2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIII.159.2017

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

UCHWAŁA NR XXIII.158.2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

UCHWAŁA Nr XXIV.172.2017

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

UCHWAŁA Nr XXIV.173.2017

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.

UCHWAŁA NR XXVII.183.2017

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

413716