Przejdź do stopki

Uchwały 2011

Treść

Uchwała Nr VI/25/2011

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości...

Uchwała Nr VI/24/2011

w sprawie: zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Raciąż stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006

Uchwała Nr VI/23/2011

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności budynku i działki o numerze ewidencyjnym 106/4 w miejscowości Kraszewo – Czubaki na rzecz dotychczasowych najemców.

Uchwała Nr VI/22/2011

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności budynku i działki o numerze ewidencyjnym 172/2 i 172/3 w miejscowości Jeżewo - Wesel na rzecz dotychczasowych najemców.

Uchwała Nr VI/21/2011

w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Raciąż na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Uchwała Nr VI/26/2011

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt...

Uchwała Nr VI/27/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Raciąż zadania centralnego organu administracji rządowej – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania drogą Nr 8.

Uchwała Nr VIII/35/2011

w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr VIII/41/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Uchwała Nr X/52/2011

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

413716