Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XII/93/2007

Treść

UCHWAŁA Nr XII/93/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY  GMINY  RACIĄŻ

z dnia 10 grudnia 2007 roku

 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Raciąż i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 , art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591              z późn. zm.), art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad                     i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Raciąż i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Treść uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości na terenie Gminy Raciąż poprzez wywieszenie kopii uchwały i załącznika nr 1, na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Raciąż, jak również na tablicach ogłoszeń, na terenie Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                             Jarosław Jaworski

 

 

  Załącznik Nr 1

                                                                    Do Uchwały Nr XII/93/2007

                                                      Rady Gminy Raciąż

                                                                                 z dnia 10 grudnia 2007 r.

 

Regulamin

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Raciąż

i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom

 

1.          Regulamin wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2.          Wyłapywanie zwierząt obejmuje zwierzęta uznane za bezdomne w świetle ustawy z dnia 21 sierpnia 1998r. o ochronie zwierząt (art. 4 pkt.16) i nie posiadające znaku identyfikacyjnego, pozostawione przez człowieka.

3.          W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia wyłapanego podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty odebrania i przetrzymania zwierzęcia w schronisku ponosi właściciel.

4.          Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzana przez podmiot spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 153), z którym Wójt Gminy zawarł umowę zawierającą w szczególności:

a)      wskazanie urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą wyłapane,

b)      określenie środków do przewozu zwierząt,

c)      zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,

d)      wskazanie miejsca przetrzymania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

5.          Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji będą niezwłocznie  przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Raciąż ma zawartą umowę o zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom, lub miejsca, o którym mowa w pkt 4 ppkt d) niniejszego regulaminu.

6.          Transport będzie się odbywał środkami transportu do tego celu przystosowanymi i musi być prowadzony w odpowiednich warunkach:

-    zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą krępować leżenia           i wstawania w czasie transportu,

-    podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

-    środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni życiowej,

-    zwierzętom chorym lub rannym zapewnia się niezwłocznie pomoc weterynaryjną,

-    w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną czystą wodę i karmę.

7.          Wyłapywanie zwierząt odbywa się przy zapewnieniu im w razie potrzeby opieki lekarsko – weterynaryjnej.

8.          W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich natychmiastowe wyłapywanie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny.

9.          Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Raciąż ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne.

10.      Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt jest finansowana w całości z budżetu Gminy Raciąż.

     

 

 

430318