Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XII/92/2007

Treść

                                   U C H W A Ł A Nr XII/92/2007
                                         
Rady Gminy  Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                     z dnia 10 grudnia 2007 roku

 

w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  nauczycieli

 

            Na podstawie art. 30, ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela           (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005r.z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala  się co następuje:

 

§ 1

 

            Uchwala się regulamin na rok 2008 określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY 

                                                                      Jarosław Jaworski

 

                                       Załącznik Nr  1
                             
do Uchwały Nr XII/92/2007
                                  
Rady Gminy Raciąż
                            
z dnia 10 grudnia 2007 roku

 

Regulamin na rok 2008

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

§ 1.  Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) szczegółowe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego,

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

3) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  jednostkach organizacyjnych, o  których mowa w  pkt 3),

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.

 

§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

 

§ 5.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.

2. Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli przyznaje się 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w roku kalendarzowym.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

§ 6.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły uwzględniając:

a) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

b) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

c) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

d) wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje,

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, lub wicedyrektora, lub inne stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Liczba oddziałów

Liczba

uczniów

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

+

Gimnazjum

do 7

oddziałów

8 i więcej

oddziałów

do 3

oddziałów

4 i więcej

oddziałów

Do 100

300

-

-

-

 

500 – 600

Powyżej 100

-

450

-

450

 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1. wychowawstwo klasy - 5,0%

2. wychowawstwa w oddziałach “O” - 5,0%

3. opiekuna stażu – 3,0% -

w stosunku do średniego wynagrodzenie nauczyciela stażysty.

§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 ust 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust 1 i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy lub opiekuna stażu przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, realizującemu również inne zadania lub sprawującemu funkcje wymienione w § 6 ust. 4 przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny ustalony w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje wymienione w § 6 ust.4 przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 8. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy:

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania,

b) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,

2. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

§ 9. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§11. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć.

Podstawę do naliczania dodatku mieszkaniowego stanowi 30% średniego wynagrodzenia stażysty, uzależnionej od liczby członków rodziny.

1. Kwota przypadającego dodatku ( wypłacanego co miesiąc) wynosi:

a) 2% dla jednej osoby,

b) 3% dla 2 osób,

c) 4% dla 3 osób,

d) 5% dla 4 i więcej osób.

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywanej pracy, a także w okresach:

a) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

b) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby, zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

c) korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§12. Nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, będącego w budżecie organu prowadzącego, reguluje regulamin nagród.

 

 

 

 

 

 

430318