Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XII/91/2007

Treść

U C H W A Ł A  Nr XII/91/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie:  uchwalenia statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych

                     w Raciążu.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2, pkt 9, lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591                        z późniejszymi zmianami), w związku z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku             o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5, ust. 7, pkt 3, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku          o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2571 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXII/27/97 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 grudnia 1997r. w sprawie

    przyjęcia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

2. Uchwała Nr XXVIII/204/2005 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2005 roku

    w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządo-

    wych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               Jarosław Jaworski

 

                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                            do Uchwały Nr XII/91/2007

                                                                                                   Rady Gminy  Raciąż                                                                                                                                                

                                                                                                   z dnia 10 grudnia 2007 roku

 

             Statut Biura Obsługi Szkół Samorządowych

                                      w Raciążu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

             

                                                                § 1

 

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, zwane dalej „Biurem”, zostało powołane zgodnie z Uchwałą Nr XXII/27/97 Rady Gminy w Raciążu z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.

 

                                                                § 2

 

Biuro jest jednostką organizacyjną Gminy, realizującą zadania w zakresie prowadzenia obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej Szkół Podstawowych, Publicznych Gimnazjów i Zespołów Szkół na terenie Gminy Raciąż, zwanych dalej jednostkami.

 

II. CEL I ZADANIA

 

                                                                § 3

 

 

Biuro powołane jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej jednostek, a w szczególności do:

1/ prowadzenia obsługi finansowo-księgowej wszystkich placówek oświatowych, dla których

    Rada Gminy Raciąż jest organem prowadzącym;

2/ organizowania wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i  

    wydatkach;

3/ współdziałania z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania prac statystycznych oraz

    wymaganych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń;

4/ dokonywania obowiązkowych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;

5/ opracowywania wspólnie z dyrektorami szkół planów finansowych w zakresie dochodów

    i wydatków budżetowych;

6/ sprawdzania arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów do tych arkuszy przed ich

    przedłożeniem do zaopiniowania i zatwierdzenia;

7/ przygotowywania projektów regulaminów konkursowych, projektów zarządzeń Wójta

    Gminy, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw związanych z oświatą, a także projektów

    innych  dokumentów o charakterze organizacyjnym;

8/ organizowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych

    ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

10/dokonywania rozliczeń inwentaryzacji w ustalonych czasookresach;

11/organizowania dowozu uczniów do szkół położonych w innych gminach oraz osób

    niepełnosprawnych do specjalnych placówek oświatowych;

12/występowania z wnioskami o uzyskanie wsparcia finansowego w procesie wyrównywania

   szans edukacyjnych uczniów zamieszkujących gminy wiejskie;

13/organizowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz

   dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

14/wykonywania innych zadań zleconych.

 

Obsługę kasową jednostek i Biura prowadzi Urząd Gminy Raciąż.  

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

                                                           § 4

 

1  Biuro jest jednostką rozliczającą się z budżetem Gminy.

2. Działa na obszarze Gminy i podlega Wójtowi Gminy Raciąż.

3. Działalnością Biura kieruje Kierownik.

4. Kierownika  zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Raciąż.

5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wchodzących w zakres

    działalności Biura.

 

                                                          § 5

 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Biura w zakresie praw i obowiązków majątkowych

    oraz dysponowania środkami finansowymi wymagane jest współdziałanie dwóch

    upoważnionych osób, którymi są Kierownik oraz Główny Księgowy.

 

2. W czasie nieobecności Kierownika Biura jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona

     przez Kierownika po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Raciąż.

 

                                                           § 6

 

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach

    publicznych.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                           § 7

 

Biuro używa pieczątki podłużnej o treści:

 

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

                 w Raciążu

 09-140 Raciąż, Pl.A.Mickiewicza 17

   pow. płoński, woj. mazowieckie

          tel. (0-23) 67-91-280

      

430318