Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XII/88/2007

Treść

UCHWAŁA NR XII/88/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:

 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

400,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

560,00

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

700,00

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

480,00

720,00

13

14

600,00

810,00

14

15

720,00

900,00

15

 

996,00

1.320,00

 

Trzy osie

12

17

600,00

810,00

17

19

720,00

1.000,00

19

21

804,00

1.200,00

21

23

996,00

1.320,00

23

25

1.104,00

1.600,00

25

 

1.104,00

1.600,00

Cztery osie i więcej

12

25

996,00

1.320,00

25

27

1.104,00

1.410,00

27

29

1.500,00

1.700,00

29

31

1.800,00

2.400,00

31

 

1.800,00

2.400,00

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

900,00

Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1.200,00

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

i ciągnik siodłowy + naczepa

/w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

720,00

810,00

18

25

804,00

1.000,00

25

31

996,00

1.500,00

31

 

1.692,00

1.900,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.704,00

1.800,00

40

 

1.992,00

2.500,00

 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Od 7 ton a poniżej 12 ton

400,00

 

 6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /naczepa przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

396,00

400,00

18

25

504,00

600,00

25

 

600,00

720,00

Dwie osie

12

28

504,00

600,00

28

33

720,00

900,00

33

38

900,00

1.320,00

38

 

1.200,00

1.700,00

Trzy osie i więcej

12

38

804,00

1.000,00

38

 

996,00

1.320,00

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Mniej niż 30 miejsc

860,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.500,00

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku środki transportowe, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, z wyłączeniem określonych w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                  Jarosław Jaworski

 

 

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

430318