Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XII/87/2007

Treść

UCHWAŁA NR XII/87/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 grudnia 2007 r.

 

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:

           

1)      od gruntów:

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,54 złotych od 1 m² powierzchni;

b)      pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –3,74 złotych od 1 ha powierzchni;

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 złotych od 1 m2 powierzchni;

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych – 0,26 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 11,40 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,46 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,10 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)      Nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem zajętych powierzchni pod działalność gospodarczą.

2)      Nieruchomości lub ich części stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

3)      Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  

                                                      Jarosław Jaworski

430318