Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XI/84/2007

Treść

UCHWAŁA Nr  XI/84/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 7 listopada 2007 r.

 

w sprawie: realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Raciąż”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 w związku z art. 7, ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Raciąż”, które ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

§2

Realizacja zadania może odbywać się tylko w przypadkach uzasadnionych technologicznie lub ekonomicznie.

 

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do podejmowania decyzji o zasadności budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w poszczególnych przypadkach.

 

§4

Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Raciąż, a właścicielem nieruchomości.

 

§5

Zobowiązuje się Wójta Gminy Raciąż do wnioskowania o dofinansowanie realizacji zadania, ze środków funduszy strukturalnych.

 

§6

Zadanie planuje się do realizacji w latach 2008-2009.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                      PrzewodniczącyRady Gminy 
                                            
 Jarosław Jaworski

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 do uchwały  nr XI/84/2007

Rady Gminy Raciąż

z dnia  7 listopada 2007r.

  

w sprawie: realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Raciąż”.

 

 

Zgodnie z art. 7, ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do zadań własnych gminy należy w zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie usuwania  i oczyszczania ścieków komunalnych. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Realizacja tego zadania w znacznym stopniu wpłynie na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie oczyszczania ścieków, co jest zadaniem własnym gminy.

 

430318