Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XI/82/2007

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XI/82/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady   Gminy   Raciąż

z dnia 07 listopada 2007 roku

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2007 rok

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.-   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2007 rok o kwotę 310.306,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 130.250,00 zł. zgodnie z  załącznikiem    Nr 1 do Uchwały.

2.      Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.639.716,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 

Dochody po zmianie wynoszą 17.873.245,36 zł.

 

 

§ 2

 

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2007 rok o kwotę 441.429,80zł oraz zmniejsza się o kwotę 261.373,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

2.      Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.639.716,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

 

Wydatki po zmianie wynoszą  20.382.495,36 zł

 

 

§ 3

 

1.      Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.509.250,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie         -                          2.100.000,00 zł.

2) wolnych środków            -                          409.250,00 zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 2.646.000,00 zł, rozchody w wysokości 136.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 nie objęte wieloletnim programem

w wysokości 1.935.119,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 4.253.368,00 zł.  w tym dotyczące 2007 roku  4.142.368,00 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 5.

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2007 roku ustala się w wysokości 6.077.487,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

 

§ 5

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł.

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

Jaworski Jarosław 
 

 

Zalaczniki_1-2a.xls 
Zalaczniki_nr_3-5_do_Ucwaly_XI_82.xls 
uzasadnienie.doc 

430318